Grecia Turismo  

 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικοί γενικοί όροι που ισχύουν για τις εγγραφές – καταχωρίσεις στο ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό οδηγό greciaturismo.com 

Οι εγγραφές - καταχωρίσεις στο greciaturismo.com γίνονται και από τους ίδιους τους διαφημιζόμενους συμπληρώνοντας τις φόρμες που έχουμε δημιουργήσει γι' αυτό το σκοπό, ή δηλώνοντας τα στοιχεία σε εκπρόσωπο του greciaturismo.com. Τα στοιχεία της φόρμας είναι επιχειρηματικές και προσωπικές πληροφορίες, γι' αυτό κάθε συνδρομητής μπορεί να συμπληρώνει στη φόρμα ή να δηλώσει όσα πεδία εκτιμά ότι τον εξυπηρετούν στις συναλλαγές του και θέλει να εμφανίζονται στους λοιπούς χρήστες. 
Για όσα στοιχεία κρίνει ότι δεν θέλει να εμφανισθούν εγγραφές, θα αφήνει τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας κενά.
Ο συνδρομητής και συντάκτης της φόρμας, φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των καταχωρημένων στοιχείων και για το περιεχόμενο της εγγραφής του.
Στοιχεία τα οποία θίγουν τα χρηστά ήθη και τους συναλλασσόμενους στο site δεν γίνονται δεκτά και δεν θα καταχωρούνται.
Σε κάθε όμως περίπτωση για την εμφάνιση στοιχείων στη φόρμα του πελάτη την ευθύνη τη φέρει ο συντάκτης της γι’αυτό εκτελείται έλεγχος από τον webmaster για την επικύρωση της καταχώρισης, σε περίπτωση αμφισβήτησης των εγγραφών λόγω περιεχομένου ακυρώνεται η καταχώρηση και το όποιο μέχρι τότε ποσό έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στον καταθέτη. 

Ο ηλεκτρονικός ταξιδιωτικός οδηγός greciaturismo.com  διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιαδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς να φέρει ευθύνη, ακόμη και αν είχε γίνει από πριν αποδεκτή ή / και για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος καθιστά απαραίτητη την παράλειψη της διαφήμισης
Εάν μία διαφήμιση περιέχει θέμα, κείμενα ή γραφικά που κρίνονται ως μη αποδεκτά, και τα οποία το greciaturismo.com  θεωρεί ότι πρέπει να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν, ο διαφημιστής θα ειδοποιηθεί.

Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τον ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό οδηγό greciaturismo.com ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. 

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο greciaturismo.com θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική φόρμα τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - Τηλέφωνο - Fax - E-mail - Όνομα Υπευθύνου - Πόλη - Χώρα. 

Το greciaturismo.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 
Το greciaturismo.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, των διαφημιζόμενων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο ηλεκτρονικός ταξιδιωτικός οδηγός greciaturismo.com δεν φέρει καμία ευθύνη από τυχών ζημιά που θα προκληθεί από χρήση των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτόν, ή από συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μέσω τρίτων που προβάλλονται στις σελίδες του. Δεν εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα των περιεχομένων του, και δεν ευθύνεται για την ποιότητα των προϊόντων  η υπηρεσιών  που διακινούνται μέσω αυτού ή των συνδέσεών του.

Ο διαφημιζόμενος από τη στιγμή που θα συμπληρώσει την φόρμα και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στον ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό οδηγό greciaturismo.com, πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα, τραπεζική κατάθεση, θεωρείται συνδρομητής, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και τελικής προβολής συνήθως διαρκεί έως 48 ώρες. Ενδέχεται να καθυστερήσει περισσότερες ώρες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για διασταύρωση στοιχείων, πληρωμή της υπηρεσίας κτλ. 

Η συνδρομητική προβολή στον ταξιδιωτικό οδηγό greciaturismo.com είναι κατ΄ελάχιστον ετήσια. 
Η ημερομηνία έναρξης της συνδρομής θεωρείται η ημερομηνία προβολής στον ταξιδιωτικό οδηγό greciaturismo.com. Η ημερομηνία λήξης υπολογίζεται ως η διάρκεια της συνδρομής, συν μία ημέρα, από την ημέρα της προβολής.

Η εξόφληση της καταχώρησης προβολής στον ταξιδιωτικό οδηγό greciaturismo.com γίνεται με χρήση την πιστωτικής κάρτας κατά την διάρκεια συμπλήρωσης της φόρμας 
Η χρέωση της Πιστωτικής Κάρτας από τον διαφημιζόμενο για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του greciaturismo.com πραγματοποιείται μέσω secure servers χρηματοπιστωτικών οργανισμών χωρίς καμία παρέμβαση από το προσωπικό του greciaturismo.com. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του greciaturismo.com, δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό
To greciaturismo.com δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Εφόσον ο διαφημιζόμενος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα η εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών προς το greciaturismo.com μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Ecep Technologies Limited Company Number. 07544054 ιδιοκτήτη και διαχειριστή του greciaturismo.com

Ο ηλεκτρονικός ταξιδιωτικός οδηγός greciaturismo.com διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο και την σειρά προβολής των προβεβλημένων επιχειρήσεων, την διάταξη και συνολική παρουσίαση της ιστοσελίδας, τις τιμές των υπηρεσιών του, τους όρους χρήσης της παρούσας και της ιστοσελίδας. Οι ενδεχόμενες αλλαγές θα γνωστοποιούνται μέσα από τις ιστοσελίδες του greciaturismo.com Σε περίπτωση που ο πελάτης (προβεβλημένη επιχείρηση) δεν συμφωνεί με τις αλλαγές των όρων χρήσης, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το greciaturismo.com σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα της δημοσιοποίησης. Ειδάλλως συμφωνεί πλήρως και  αποδέχεται αυτομάτως χωρίς επιφύλαξη τους νέους όρους.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για τους Βασικοί Όρους και Προϋποθέσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση URL: http://www.greciaturismo.com/terms-of-service-gr-06-03.html  (ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση URL  που παρέχεται κατά περιόδους από την Ecep Technologies Limited ).

Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου